Kabelbaan voorwaarden Winter 2021/22

Algemene Voorwaarden (AV) Skipas Serfaus-Fiss-Ladis

Deze AV regelen de rechtsverhouding voor de aankoop van een Skipas Serfaus-Fiss-Ladis (hierna: "skipas") tussen de leden van de Skipas Serfaus-Fiss-Ladis (hierna: "leden") enerzijds en de natuurlijke personen die de Skipas Serfaus-Fiss-Ladis kopen, respectievelijk hiervan gebruik maken (hierna: "gast”) anderzijds.

Het vervoerscontract komt enkel tot stand onder de voorwaarden van deze AV, op basis van de geldende tarieven en de door de autoriteiten goedgekeurde vervoersvoorwaarden van de respectievelijke liften of faciliteiten. Voorwaarden die hiermee in strijd zijn, worden niet geaccepteerd. Deze AV en de geldende tarieven kan iedereen op de website https://www.serfaus-fiss-ladis.at/nl/Wintervakantie/Skipasprijzen/kabelbaan-voorwaarden inzien en liggen bovendien op verzoek ter inzage bij de hoofdkassa's. De vervoersvoorwaarden van de desbetreffende lift of faciliteit staan ​vermeld bij de ingangen van de lift of faciliteit en liggen ook ter inzage bij de kassa's.

De leden van Skipas Serfaus-Fiss-Ladis exploiteren hun kabelbaanfaciliteiten en -liften, skipistes/-routes en funsportfaciliteiten (hierna: "faciliteiten") op eigen verantwoordelijkheid en zijn juridisch onafhankelijk.

De aankoop van een skipas (ongeacht het geselecteerde tarief) geeft de gast het recht om gebruik te maken van de faciliteiten die door de leden worden geëxploiteerd. Het concrete vervoerscontract wordt echter alleen afgesloten met het lid van wiens faciliteiten de gast momenteel gebruik maakt.

De prestaties waar de skipas recht op geeft, worden daarom door verschillende onafhankelijke ondernemingen geleverd. Daarbij komt voor het opererende lid alleen een rechtstreekse contractuele relatie tot stand voor de eigen faciliteiten, terwijl het lid voor de andere leden van de skipas Serfaus-Fiss-Ladis slechts als vertegenwoordiger optreedt. Bijgevolg komt een contractuele relatie tot stand tussen de gast enerzijds en alle leden van de skipas Serfaus-Fiss-Ladis anderzijds.

Iedere aansprakelijkheid jegens de gast (ongeacht het feit of deze voortvloeit uit het contract of de wettelijke voorschriften) in verband met de exploitatie en/of het gebruik van een faciliteit) is dan ook uitsluitend van toepassing voor het lid dat de betreffende faciliteit exploiteert. De overige leden zijn niet aansprakelijk.

  • Fisser Bergbahnen Gesellschaft mbH, Seilbahnstraße 44, 6533 Fiss
  • Seilbahn Komperdell Gesellschaft mbH, Dorfbahnstraße 75, 6534 Serfaus
  • Waldbahn GmbH & Co OG, Fisser Straße 50, 6533 Fiss

De skipassen zijn niet overdraagbaar en moeten op verzoek van het controlerende personeel worden getoond. Op een later tijdstip ruilen en verlenging of uitstel van de geldigheidsduur zijn niet mogelijk. Skipassen met korting worden alleen verstrekt op vertoon van de relevante documenten (gastenkaart, identiteitsbewijs met foto, document dat de leeftijd aantoont, etc.).

De skipassen worden doorgaans gecontroleerd met behulp van het toegangscontrolesysteem "Photocompare". Dit betekent dat er bij de tourniquets van de liften waarmee men aankomt bij aankomst een foto van de gast wordt gemaakt. Deze kan vervolgens worden vergeleken met foto's die steekproefsgewijs worden gemaakt bij het passeren van technisch daarvoor uitgeruste tourniquets in het skigebied. De bijbehorende opnames worden versleuteld opgeslagen en verwijderd nadat de geldigheidsduur van de skipas is verstreken. Hierdoor kunnen de leden steekproefsgewijs controleren of afzonderlijke skipassen in strijd met het contract aan anderen zijn doorgegeven. Met de aanschaf van een skipas geeft de gast toestemming voor de hierboven beschreven gegevensverwerking. Er kunnen ook skipassen worden aangeschaft die een dag geldig zijn. Deze zijn technisch zodanig ingericht dat er geen foto's worden gemaakt bij het passeren van de tourniquets (deze skipassen worden ook steekproefsgewijs gecontroleerd door de medewerkers van het desbetreffende lid).

Skipassen worden alleen op KeyCards verstrekt. Bij aanschaf van een skipas wordt een borgsom ter hoogte van € 2,00 voor de KeyCard geïnd, die bij inlevering van de onbeschadigde KeyCard wordt gerestitueerd. De KeyCards kunnen worden ingeleverd bij de kassa's van de kabelbanen, de skipasautomaten bij de dalstations en, op vrijwillige basis, bij accomodatie aanbieders, sportwinkels en restaurants.

Skipassen met een geldigheidsduur van 6 dagen kunnen zonder onderbreking tegen een speciaal tarief één keer worden verlengd.

VVerloren skipassen die 2 dagen of korter geldig zijn, worden niet vervangen. Bij verlies van de KeyCard kunnen de op de KeyCard (datadrager) opgeslagen skipassen die tenminste nog 3 dagen geldig zijn op vertoon van de bon met het blokkeringsnummer (dit staat op het betalingsbewijs) worden geblokkeerd voor verder gebruik. Tegen betaling van een blokkeringsvergoeding van € 8,00 heeft de gast recht op een vervangende KeyCard. De borgsom voor de verloren KeyCard wordt niet gerestitueerd.

U heeft alleen recht op restitutie bij ski-ongeval op basis een medische verklaring die dit bevestigt en indien de skipas onmiddellijk bij de hoofdkassa wordt gedeponeerd. Als dagen van gebruik gelden de dagen vanaf de afgifte van de skipas tot en met de dag van deponering bij de kassa (niet de dag van het ongeval, maar de dag van deponering is doorslaggevend). Bij deponering vóór 9.30 uur wordt deze dag niet meegerekend. Een andere vereiste is een bevestigende medische verklaring van een plaatselijke arts of een ziekenhuis. Een dergelijke bevestiging kan later worden ingediend.

Er bestaat geen aanspraak op restitutie in geval van slecht weer, lawinegevaar, onvoorzien vertrek, ziekte, epidemische of pandemische gebeurtenissen, quarantaine van de gast, beperking of onderbreking van de exploitatie, sluiting van pistes en afzonderlijke faciliteiten, enz. Onder deze omstandigheden bestaat er ook geen recht op verlenging van de geldigheid van de kosten van de skipas.

Vanwege de wereldwijde COVID-19-pandemie moet er nadrukkelijk op worden gewezen dat er te allen tijde rekening moet worden gehouden met officiële en/of wettelijke exploitatiebeperkingen, bedrijfssluitingen, inreis-/vervoersverboden, grenssluitingen, quarantainemaatregelen (van afzonderlijke personen, locaties, regio's, enz.). Ook dan of in vergelijkbare gevallen bestaat er geen recht op restitutie voor de skipas of op verlenging van de geldigheidsduur van de skipas.

Toegangscontroles worden uitgevoerd in de dalstations van de liften met behulp van leesapparatuur. De instructies van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. De leesapparatuur dienen correct gebruikt te worden.
In het desbetreffende skigebied worden regelmatig controles uitgevoerd. De gast is verplicht de skipas te allen tijde bij zich te hebben. Elk oneigenlijk gebruik of omzeiling van de toegangscontroles heeft de onmiddellijke intrekking van de skipas tot gevolg. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om aangifte bij de politie te doen. Iedereen die in de controlezones wordt aangetroffen zonder een geldige skipas, moet een boete betalen van tweemaal het dagtarief. De bevestiging dat de boete is betaald, geldt op dezelfde dag als skipas. 

Skipassen zijn niet overdraagbaar. Het kopen via derden is daarom verboden en kan leiden tot zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.

De leden behouden zich het recht voor om de verkoop van skipassen te beperken, in het bijzonder in verband met slechte sneeuwcondities, maatregelen in verband met COVID-19, wanneer skipistes overvol dreigen te raken, enz. De leden behouden zich ook het recht voor om prijzen te wijzigen, zelfs dagelijks, vooral voor evenementen.

De leden kunnen door middel van een desbetreffende mededeling bij de faciliteiten aangeven dat de faciliteiten en de daarbij behorende gebouwen en wachtruimtes (ook buiten) alleen betreden mogen worden met mond- en neusbescherming. Indien men in strijd met deze verplichting handelt, kan het personeel de toegang tot of gebruik van de faciliteit verbieden en/of de skipas intrekken.

Beperkingen in verband met de wereldwijde COVID-19-pandemie

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat als gevolg van officiële, wettelijke of vrijwillige maatregelen die door het betreffende lid zijn genomen in verband met de COVID-19-pandemie (bijv. afstandsregels, beperking van het aantal te vervoeren personen, regels voor het maximum aantal gasten, voorschriften voor de zones bij de kassa's en de zones waar in- of uitgestapt wordt, verkorting van de openingstijden, voorschriften voor grenscontroles of grensovergangen, enz.) kunnen leiden tot beperkingen bij de exploitatie van faciliteiten (bijv. lange wachttijden, vertragingen in het vervoer, ontzegging van de toegang (bijv. wanneer het maximaal toegestane gasten is bereikt), etc.) tot en met voortijdig beëindiging van het seizoen of bedrijfssluitingen.

In deze of vergelijkbare gevallen bestaat er geen recht op restitutie van de kosten van de skipas of op verlenging van de geldigheidsduur van de skipas.

Vanaf 15-11-2021 mogen kabelbanen en liften alleen nog worden gebruikt door personen met een geldig 2G-bewijs (gevacineerd of genezen). De verkoop van seizoens-, jaarkaarten en/of meerdagentickets is dan ook alleen toegestaan, aan personen die in het bezit zijn van een geldig 2G-bewijs.

Verkoop en kortingen

Bij de kassa's van de kabelbaan dagelijks van 8.00 tot 16.45 uur

Bij een overlapping van seizoenen wordt er automatisch een gecombineerde prijs berekend.

Vanaf 15.00 uur de dag ervoor aan de hoofdkassa's van het dalstation. Het gebruik van de skipas is mogelijk vanaf 15.00 uur.

Kinderen die in 2016 of later zijn geboren worden in overeenstemming met het vervoersreglement gratis vervoerd.

Voor kinderen die in de jaren 2015 tot en met 2007 zijn geboren, geldt het kindertarief. (identiteitsbewijs)

Voor jongeren die geboren zijn in de jaren 2006 tot en met 2003 geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs).

Voor dames en heren die vóór of in 1957 zijn geboren, geldt het gereduceerde seniorentarief. (identiteitsbewijs).

Van deze aanbieding kunnen ouders met kleine kinderen, jonger dan drie jaar, gebruik maken. Het Jungfamilienticket is verkrijgbaar voor een periode van 3 dagen of langer (maar geen seizoenkaarten) tegen het volwassenentarief. Het ticket is voorzien van beide namen van de ouders en is alleen verkrijgbaar bij de hoofdkassa's bij de kabelbaanstations. Daarmee kunnen de ouders om beurten op de kinderen passen of zich op de piste vermaken. Houd er rekening mee dat het ticket alleen in het dal aan de andere ouder kan worden overgedragen, aangezien er met skiuitrusting een geldige skipas is vereist voor toegang tot het skigebied.

Bij een arbeidsongeschiktheid van 60% wordt er een speciaal tarief (bij 60% -15%, bij 70% -30% korting) berekend op vertoon van een officieel bewijs (ook voor de noodzakelijke begeleiders).

Voor skipassen "Serfaus-Fiss-Ladis" krijgt de houder van een geldige gastenkaart uit Serfaus, Fiss, Ladis een korting van maximaal 14% op de normale prijs.  De gastenkaart is verkrijgbaar bij de verhuurder van de verblijfsaccommodatie en dient ongevraagd te worden getoond bij aankoop van de skipas. Als de gastenkaart niet wordt getoond, wordt de normale prijs in rekening gebracht. Een vergoeding achteraf wanneer de gastenkaart later wordt overlegd, is niet mogelijk. Voor regionale skipassen, Ski-6, kan op basis van de gastenkaart om boekhoudkundige redenen geen korting worden verleend.

Voor elke vorm van korting dient men een officieel identiteitsbewijs met foto te overleggen.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de contractuele relatie met een lid is uitsluitend de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van het desbetreffende lid verantwoordelijk. Er wordt overeengekomen dat het Oostenrijkse recht van toepassing is, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. 

Versie November 2021
Wijzigingen voorbehouden.