Kabelbaan voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) Skipas Serfaus-Fiss-Ladis

AV skipas Serfaus-Fiss-Ladis winter 2023/24 (versie Oktober 2023)

Deze AV regelen de rechtsverhouding voor de aankoop van een Skipas Serfaus-Fiss-Ladis (hierna: "skipas") tussen de leden van de Skipas Serfaus-Fiss-Ladis (hierna: "leden") enerzijds en de natuurlijke personen die de Skipas Serfaus-Fiss-Ladis kopen, respectievelijk hiervan gebruik maken (hierna: "gast”) anderzijds.

Het vervoerscontract komt enkel tot stand onder de voorwaarden van deze AV, op basis van de geldende tarieven en de door de autoriteiten goedgekeurde vervoersvoorwaarden van de respectievelijke liften of faciliteiten. Voorwaarden die hiermee in strijd zijn, worden niet geaccepteerd. Deze AV en de geldende tarieven kan iedereen op de website https://www.serfaus-fiss-ladis.at/nl/Wintervakantie/Skipasprijzen/kabelbaan-voorwaarden inzien en liggen bovendien op verzoek ter inzage bij de hoofdkassa's. De vervoersvoorwaarden van de desbetreffende lift of faciliteit staan vermeld bij de ingangen van de lift of faciliteit en liggen ook ter inzage bij de kassa's.

De leden van Skipas Serfaus-Fiss-Ladis exploiteren hun kabelbaanfaciliteiten en -liften, skipistes/-routes en funsportfaciliteiten (hierna: "faciliteiten") op eigen verantwoordelijkheid en zijn juridisch onafhankelijk.

De aankoop van een skipas (ongeacht het geselecteerde tarief) geeft de gast het recht om gebruik te maken van de faciliteiten die door de leden worden geëxploiteerd. Het concrete vervoerscontract wordt echter alleen afgesloten met het lid van wiens faciliteiten de gast momenteel gebruik maakt. De prestaties waar de skipas recht op geeft, worden daarom door verschillende onafhankelijke ondernemingen geleverd. Daarbij komt voor het opererende lid alleen een rechtstreekse contractuele relatie tot stand voor de eigen faciliteiten, terwijl het lid voor de andere leden van de skipas Serfaus-Fiss-Ladis slechts als vertegenwoordiger optreedt. Bijgevolg komt een contractuele relatie tot stand tussen de gast enerzijds en alle leden van de skipas Serfaus-Fiss-Ladis anderzijds.

Iedere aansprakelijkheid jegens de gast (ongeacht het feit of deze voortvloeit uit het contract of de wettelijke voorschriften) in verband met de exploitatie en/of het gebruik van een faciliteit) is dan ook uitsluitend van toepassing voor het lid dat de betreffende faciliteit exploiteert. De overige leden zijn niet aansprakelijk.

 • Fisser Bergbahnen Gesellschaft mbH, Seilbahnstraße 44, 6533 Fiss
 • Seilbahn Komperdell Gesellschaft mbH, Dorfbahnstraße 75, 6534 Serfaus
 • Waldbahn GmbH & Co OG, Fisser Straße 50, 6533 Fiss

De skipassen zijn niet overdraagbaar en moeten op verzoek van het controlerende personeel worden getoond. Op een later tijdstip ruilen en verlenging of uitstel van de geldigheidsduur zijn niet mogelijk. Skipassen met korting worden alleen verstrekt op vertoon van de relevante documenten (gastenkaart, identiteitsbewijs met foto, document dat de leeftijd aantoont, etc.).

De skipassen worden doorgaans gecontroleerd met behulp van het toegangscontrolesysteem "Photocompare". Dit betekent dat er bij de tourniquets van de liften waarmee men aankomt bij aankomst een foto van de gast wordt gemaakt. Deze kan vervolgens worden vergeleken met foto's die steekproefsgewijs worden gemaakt bij het passeren van technisch daarvoor uitgeruste tourniquets in het skigebied. De bijbehorende opnames worden versleuteld opgeslagen en verwijderd nadat de geldigheidsduur van de skipas is verstreken. Hierdoor kunnen de leden steekproefsgewijs controleren of afzonderlijke skipassen in strijd met het contract aan anderen zijn doorgegeven. Met de aanschaf van een skipas geeft de gast toestemming voor de hierboven beschreven gegevensverwerking. Er kunnen ook skipassen worden aangeschaft die een dag geldig zijn. Deze zijn technisch zodanig ingericht dat er geen foto's worden gemaakt bij het passeren van de tourniquets (deze skipassen worden ook steekproefsgewijs gecontroleerd door de medewerkers van het desbetreffende lid).

Skipassen worden uitgegeven op KeyCards, elektronisch op uw smartphone of op wegwerpkaarten ("KeyTix"). Bij aanschaf van een skipas wordt een borgsom ter hoogte van € 2,00 voor de KeyCard geïnd, die bij inlevering van de onbeschadigde KeyCard wordt gerestitueerd. De KeyCards kunnen worden ingeleverd bij de kassa's van de kabelbanen, de skipasautomaten bij de dalstations en, op vrijwillige basis, bij accomodatie aanbieders, sportwinkels en restaurants.

Skipassen met een geldigheidsduur van 6 dagen kunnen zonder onderbreking tegen een speciaal tarief één keer worden verlengd.

Verloren skipassen die 2 dagen of korter geldig zijn, worden niet vervangen. Bij verlies van de KeyCard kunnen de op de KeyCard (datadrager) opgeslagen skipassen die tenminste nog 3 dagen geldig zijn op vertoon van de bon met het blokkeringsnummer (dit staat op het betalingsbewijs) worden geblokkeerd voor verder gebruik. Tegen betaling van een blokkeringsvergoeding van € 15 heeft de gast recht op een vervangende KeyCard. De borgsom voor de verloren KeyCard wordt niet gerestitueerd.

Er bestaat alleen recht op restitutie indien een medisch attest wordt overlegd, volgens welke de gast wegens een blessure of ziekte gedurende de resterende geldigheidsduur van de skipas geen gebruik meer kan maken van de diensten van de leden en indien de ski pas wordt gedeponeerd bij een van de hoofdkassa's van de leden. Als dagen van gebruik gelden de dagen vanaf de afgifte van de skipas tot en met de dag van deponering bij de kassa (niet de dag van het ongeval, maar de dag van deponering is doorslaggevend). Bij deponering vóór 9.30 uur wordt deze dag niet meegerekend. Een andere vereiste is een bevestigende medische verklaring van een plaatselijke arts of een ziekenhuis. Een dergelijke bevestiging kan later worden ingediend.

Er bestaat geen aanspraak op restitutie in geval van slecht weer, lawinegevaar, onvoorzien vertrek, epidemische of pandemische gebeurtenissen, quarantaine van de gast, beperking of onderbreking van de exploitatie, sluiting van pistes en afzonderlijke faciliteiten, enz. Onder deze omstandigheden bestaat er ook geen recht op verlenging van de geldigheid van de kosten van de skipas.

Toegangscontroles worden uitgevoerd in de dalstations van de liften met behulp van leesapparatuur. De instructies van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. De leesapparatuur dienen correct gebruikt te worden. In het desbetreffende skigebied worden regelmatig controles uitgevoerd. De gast is verplicht de skipas te allen tijde bij zich te hebben. Elk oneigenlijk gebruik of omzeiling van de toegangscontroles heeft de onmiddellijke intrekking van de skipas tot gevolg. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om aangifte bij de politie te doen. Iedereen die in de controlezones wordt aangetroffen zonder een geldige skipas, moet een boete betalen van tweemaal het dagtarief. De bevestiging dat de betaalde boete is betaald, geldt op dezelfde dag als skipas.

Skipassen zijn niet overdraagbaar. Het kopen via derden is daarom verboden en kan leiden tot zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.

De leden behouden zich het recht voor om de verkoop van skipassen te beperken, in het bijzonder in verband met slechte sneeuwcondities, maatregelen in verband met epidemieen of pandemieen, wanneer skipistes overvol dreigen te raken, enz. De leden behouden zich ook het recht voor om prijzen te wijzigen, zelfs dagelijks, vooral voor evenementen.

De in de onlineshop gepresenteerde producten zijn geen juri-disch bindende aanbiedingen, maar slechts een uitnodiging aan de kijker om koopaanbiedingen te doen. De contractpartners bij de aankoop van een skipas in de onlineshop zijn de leden. De specifieke vervoerovereenkomst wordt echter alleen gesloten met het lid van wiens faciliteiten de gast op dat moment gebruik maakt. De diensten waarop de skipas recht geeft, worden dus geleverd door meerdere
onafhankelijke bedrijven, waarbij een directe contractuele relatie met het handelende lid alleen tot stand komt voor hun eigen faciliteiten, terwijl het lid voor de andere leden van de Serfaus-Fiss -Ladis skipas slecyts optreedt als vertegenwoordiger.

Door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken, wordt een juridisch bindend aanbod naar de leden gestuurd om een koopcontract voor de geselecteerde skipas of skipassen af te sluiten. Dit aanbod vereist acceptatie door de leden. De acceptatie vindt plaats door het tonen van een aankoopbevestiging in de online shop en het verzenden van een aankoopbevestiging naar het door de gast opgegeven e-mailadres. Tegelijkertijd ontvangt de gast een 8-cijferige boekingscode en QR-code, die recht geeft op het ophalen van de skipas(en) aan de loketten of kaartautomaten van de leden of op de smartphone van de gast. Skipassen worden niet verzonden.

De leden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het verlies van de boekingscode of het ongeoorloofd ge-bruik van de boekingscode door onbevoegde derden doordat de gast de boekingscode niet zorgvuldig heeft opgeslagen. Ongeldige boekingscodes of reeds ingewisselde boekingscodes geven de houder niet alleen het recht om skipassen af te halen.

Om skipassen met korting aan te schaffen (met name voor kinderen, jongeren, senioren, gastenkaarten, enz.) is het noodzakelijk om meer informatie te verstrekken (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, accommodatieverschaffer, enz.). Deze gegevens worden op de skipas opgeslagen en stellen de medewer-kers van de leden in staat om te controleren of de korting correct wordt gebruikt. Elk oneigenlijk gebruik (met name het gebruik van een skipas met korting, hoewel geen korting verschuldigd is) zal leiden tot de onmiddellijke intrekking van de skipas en de betaling van een boete gelijk aan het dubbele van het dag-kaarttarief. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om een strafrechtelijke klacht in te dienen.

Voor de betaling van skipassen worden in de onlineshop de volgende betalingsopties aangeboden:

 • Betaling via overschrijving (directe overschrijving)
 • Betaling met creditcard
 • Betaling via Apple en GooglePay (indien beschikbaar)

Herroepingsvoorwaarden:
De gast kan binnen 14 dagen zonder opgave van redenen een met het lid gesloten contract of een opgestelde contractverklaring herroepen, op voorwaarde dat het contract buiten de bedrijfsruimten van het lid is gesloten (met name wanneer het contract via de onlineshop van het lid is gesloten lid).

Bij goederen begint de herroepingstermijn op de dag waarop de gast of een door de gast genoemde derde die niet als vervoerder optreedt, de goederen in bezit krijgt. Indien de gast als onderdeel van een enkele bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, begint de herroepingstermijn op de dag waarop de gast of een door de gast genoemde derde die niet als vervoerder optreedt, de laatste geleverde goederen verkrijgt. Dit laatste geldt ook voor de levering van goederen in meerdere deelzendingen. Aan de herroepingstermijn wordt voldaan als de verklaring van herroeping binnen de termijn van 14 dagen wordt verzonden.

De verklaring van herroeping is niet aan een bepaalde vorm gebonden, maar de schriftelijke vorm wordt aanbevolen. Om zijn herroeping te verklaren, kan de gast het modelformulier voor herroeping gebruiken dat door de leden op hun website www.serfaus-fiss-ladis.at wordt verstrekt om te downloaden, maar zonder hiertoe verplicht te zijn.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gast de herroepingsverklaring (zonder opgaaf van reden) per post, fax of e-mail verzenden, onder vermelding van een bankrekeningnummer (IBAN en BIC - als er reeds betalingen zijn verricht aan de leden) naar het volgende adres/faxnummer of moet hij telefonisch contact opnemen met de leden.

Per post:
Seilbahn Komperdell Gesellschaft mbH
Dorfbahnstrasse 75
6534 Serfaus

Per fax:
+43/5476/6203 12

Per telefoon:
+43/5476/6203

per e-mail: 
buchhaltung@skiserfaus.at

Gevolgen van het uitoefenen van het herroepingsrecht:
Indien de gast het contract herroept, zullen de leden alle reeds door de gast gedane betalingen, inclusief eventuele verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping terugbetalen. Indien de bestelde goederen reeds aan de gast zijn verzonden of overhandigd, zullen de leden alle reeds door de gast gedane betalingen, inclusief eventuele verzendkosten, onmiddellijk na ontvangst van de geretourneerde goederen of het bewijs van terugzending van de goederen terugbetalen. Reeds door de gast verrichte betalingen worden gerestitueerd door overmaking van de ontvangen bedragen op de door de gast opgegeven bankrekening. Eventuele overmakingskosten zijn voor rekening van de leden. Indien de gast uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere vorm van levering dan de door de leden aangeboden goedkoopste standaard levering, heeft hij geen recht op vergoeding van de daardoor ontstane extra kosten.

Indien de gast daarentegen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht de ontvangen goederen per omgaande, uiterlijk echter binnen 14 dagen na indiening van de verklaring van herroeping, aan het lid te retourneren. Aan de retourtermijn wordt voldaan als de goederen binnen de termijn worden verzonden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de gast.

De gast moet de leden compenseren voor elke vermindering van de marktwaarde van de geretourneerde goederen als het waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:
Er bestaat in het bijzonder geen herroepingsrecht

 • als de gast geen consument is in de zin van § 1 lid 1 Z 2 KSchG, d.w.z. de gast is iemand voor wie het bedrijf deel uitmaakt van de bedrijfsvoering van zijn bedrijf;
 • indien de leden – op basis van een uitdrukkelijk verzoek van de gast dat de leden vóór het einde van de herroepingstermijn beginnen met het nakomen van het contract, evenals een bevestiging van de gast dat hij op de hoogte is van het verlies van het herroepingsrecht als het contract is volle-dig vervuld – met de nakoming van de overeenkomst zijn begonnen vóór het einde van de herroe-pingstermijn en de overeenkomst toen volledig was nagekomen;
 • voor goederen die verzegeld worden geleverd en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering, op voorwaarde dat de verzegeling na levering is ver-wijderd;
 • Diensten die worden verleend in verband met vrijetijdsbesteding, mits contractueel voor de uitvoe-ring van de overeenkomst door de ondernemer een bepaalde tijd of periode is vastgesteld.

De via de online shop van de leden verkochte skipassen vertegenwoordigen vrijetijdsdiensten in de zin van § 18 lid 1 Z 10 FAGG, daarom is elk herroepingsrecht bij de aankoop van skipassen via de online shop van de leden uitgesloten.

De SUPER. SOMMER. CARD. wordt alleen door een partnerbedrijf uitgegeven. De leden geven geen SUPER. SOMMER. CARD. uit aan gasten. 
Informatie, of de accommodatieverstrekker van de gast een partnerbedrijf van de leden is, ontvangt de gast direct bij de accommodatieverstrekker.

De leden kunnen door middel van een desbetreffende mededeling bij de faciliteiten aangeven dat de faciliteiten en de daarbij behorende gebouwen en wachtruimtes (ook buiten) alleen betreden mogen worden met mond en neusbescherming. Indien men in strijd met deze verplichting handelt, kan het personeel de toegang tot of gebruik van de faciliteit verbieden en/of de skipas intrekken.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat als gevolg van officiële, wettelijke of vrijwillige maatregelen die door het betreffende lid zijn genomen in verband met epidemieen of pandemieen (bijv. afstandsregels, beperking van het aantal te vervoeren personen, regels voor het maximum aantal gasten, voorschriften voor de zones bij de kassa's en de zones waar in- of uitgestapt wordt, verkorting van de openingstijden, voorschriften voor grenscontroles of grensovergangen, enz.) kunnen leiden tot beperkingen bij de exploitatie van faciliteiten (bijv. lange wachttijden, vertragingen in het vervoer, ontzegging van de toegang (bijv. wanneer het maximaal toegestane gasten is bereikt), etc.) tot en met voortijdig beëindiging van het seizoen of bedrijfssluitingen.

In deze of vergelijkbare gevallen bestaat er geen recht op restitutie van de kosten van de skipas of op verlenging van de geldigheidsduur van de skipas.


Verkoop en kortingen - winter 2024/25

Bij de kassa's van de kabelbaan dagelijks van 8.00 tot 16.45 uur

Bij een overlapping van seizoenen wordt er automatisch een gecombineerde prijs berekend.

Vanaf 15.00 uur de dag ervoor aan de hoofdkassa's van het dalstation. Het gebruik van de skipas is mogelijk vanaf 15.00 uur.

Kinderen die in 2019 of later zijn geboren worden in overeenstemming met het vervoersreglement gratis vervoerd.

Voor kinderen die in de jaren 2018 tot en met 2010 zijn geboren, geldt het kindertarief. (identiteitsbewijs)

Voor jongeren die geboren zijn in de jaren 2009 tot en met 2006 geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs)

Voor dames en heren die vóór of in 1960 zijn geboren, geldt het gereduceerde seniorentarief. (identiteitsbewijs)

Van deze aanbieding kunnen ouders met kleine kinderen, jonger dan drie jaar, gebruik maken. Het Jungfamilienticket is verkrijgbaar voor een periode van 3 dagen of langer (maar geen seizoenkaarten) tegen het volwassenentarief. Het ticket is voorzien van beide namen van de ouders en is alleen verkrijgbaar bij de hoofdkassa's bij de kabelbaanstations. Daarmee kunnen de ouders om beurten op de kinderen passen of zich op de piste vermaken. Houd er rekening mee dat het ticket alleen in het dal aan de andere ouder kan worden overgedragen, aangezien er met skiuitrusting een geldige skipas is vereist voor toegang tot het skigebied.

Bij een arbeidsongeschiktheid van 60% wordt er een speciaal tarief (bij 60% -15%, bij 70% -30% korting) berekend op vertoon van een officieel bewijs (ook voor de noodzakelijke begeleiders).

Voor skipassen "Serfaus-Fiss-Ladis" krijgt de houder van een geldige gastenkaart uit Serfaus, Fiss, Ladis een korting op de normale prijs. De gastenkaart is verkrijgbaar bij de verhuurder van de verblijfsaccommodatie en dient ongevraagd te worden getoond bij aankoop van de skipas. Als de gastenkaart niet wordt getoond, wordt de normale prijs in rekening gebracht. Een vergoeding achteraf wanneer de gastenkaart later wordt overlegd, is niet mogelijk. Voor regionale skipassen, Ski-6, kan op basis van de gastenkaart om boekhoudkundige redenen geen korting worden verleend.

Voor elke vorm van korting dient men een officieel identiteitsbewijs met foto te overleggen.


Verkoop en kortingen - zomer 2024

 • Voor kinderen tot en met jaargang 2018 zijn de kabelbanen in Serfaus-Fiss-Ladis gratis! Kinderprijs: jaargang 2009 tot 2017 (paspoort/ID-kaart).
 • Jeugd: jaargang 2005 tot 2008 (paspoort/ID-kaart).
 • Senioren: vanaf jaargang 1959 (paspoort/ID-kaart).
 • geen korting op attracties.
 • Let op: de openingstijden van de zomerrodelbanen kunnen afhankelijk van het weer wijzigen!
 • Bij regen of natte omstandigheden zijn de Fisser Flitzer en de Serfauser Sauser niet open.
 • Alle kabelbanen en de metro zijn toegankelijk met rolstoel en kinderwagen (breedte van de deuren tot 60 cm: Sunliner, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Möseralmbahn, Sonnenbahn, breedte van de deuren tot 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, breedte van de deuren tot 105 cm: Komperdellbahn)
 • Fisser Flitzer – Kinderen vanaf 7 jaar en een lengte van 1.30 m mogen alleen mee (daaronder uitsluitend onder begeleiding van een volwassene). Kinderen mogen vanaf 3 jaar als medepassagier mee.
 • Fisser Flieger – Kinderen vanaf 10 jaar en een lengte van 1.30 m mogen mee.
 • Skyswing – Kinderen vanaf een lengte van 1.40 m mogen mee.
 • Gezinscoaster Schneisenfeger - Kinderen vanaf 8 jaar en een lengte van 1.30 m mogen alleen mee (daaronder uitsluitend onder begeleiding van een volwassene gratis). Kinderen mogen vanaf 3 jaar als medepassagier mee.
 • Serfauser Sauser - Kinderen vanaf 10 jaar die tenminste 1.30 m zijn en tenminste 30 kg wegen. Volwassenen max. 125 kg.

Kinderen tot jaargang 2018 gratis, kindertarief jaargang 2009-2017, jeugdtarief jaargang 2005-2008.
Geen verlenging mogelijk. Geen korting voor senioren.

Lichamelijk gehandicapten hebben op vertoon van hun invalidenpas recht op de volgende kortingen:
voor minimaal 60 % afgekeurd: 15% korting, voor minimaal 70 % afgekeurd: 30% korting.
Indien begeleiding noodzakelijk is, ontvangt de als begeleider ingeschreven persoon dezelfde korting als de gehandicapte persoon.

Geen korting op attracties en tickets voor evenementen en in de bergrestaurants die eigendom zijn van de kabelbanen.

Voor kinderen tot jaargang 2018 zijn de kabelbanen in Serfaus-Fiss-Ladis gratis! Kinderprijs: jaargang 2009 tot 2017 (paspoort/ID-kaart).

Jaargang 2005 tot 2008 (paspoort/ID-kaart).

Dames en heren vanaf jaargang 1959 (paspoort/ID-kaart), geen seniorenkorting op de Regionalwanderpass.

Deze pas geeft gedurende de geldigheidsduur recht op het gebruik van alle in bedrijf zijnde kabelbanen in Serfaus-Fiss-Ladis. De pas is niet overdraagbaar.

Kabelbaan-wandelpassen kunnen direct aansluitend met 1 dag of 6 dagen worden verlengd.

Groepskortingen vanaf 20 personen wanneer de kaartjes allemaal tegelijk door de groepsleider worden gekocht. Per 20 personen heeft men recht op een gratis kaartje van dezelfde soort.

Behalve het kaartje voor een bergrit met de kabelbaan, moet er een tarief voor het transport van de fiets of mountainbike worden betaald. Ritten naar het dal zijn voor fietsen en mountainbikes gratis.


Toepasselijk recht

Er wordt overeengekomen dat het Oostenrijkse recht van toepassing is, met uitzondering van het UN Koopverdrag. De bevoegde rechtbank is Landeck.

Versie Oktober 2023
Wijzigingen voorbehouden.